Obowiązek informacyjny

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Pawul Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pana Balcera 6B/U5, 20-631 Lublin, NIP: 7123372725

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@pawul.com.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych można się kontaktować drogą mailową na adres  email: rodo@pawul.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem umowy z Pawul Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której/ych Pani/Pan jest stroną na podstawie przepisów prawa: rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych  danych osobowych art. 6 ust.1 lit. b tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Pani/ Pana dane mogą zostać  przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje Pawul Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą np. podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe lub doradcze. Masz prawo pozyskania wiedzy na ich temat.
 5. Pawul Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 6. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją i obowiązkiem stosowania przez administratora wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 roku, poz. 723 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO.
 7. Pana/Pani dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy zawartej z Tobą, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 8. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej Strony umowy, a także w przypadku niezbędnego czasu potrzebnego do dopełnienia wymaganych prawem obowiązków nałożonych na Pawul Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 6. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest niezbędne w celu prawidłowego wykonywania umowy. Niepodanie danych lub żądanie ich usunięcia będzie podstawą do rozwiązania łączącej strony Umowy.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.